Büyük Baş Hayvan Sahiblerine Yeni Kanun Çıktı! - Ezel Ekipman | Büyükbaş Hayvan Ekipmanları

Büyük Baş Hayvan Sahiblerine Yeni Kanun Çıktı!

Büyük Baş Hayvan Sahiblerine Yeni Kanun Çıktı!

MADDE 13 – (1) Genel Müdürlüğün bu Yönetmelik çerçevesindeki tüm bilgilere; İl/İlçe Müdürlüğünün de kendi görev,  yetki ve sorumluluk sahasındaki bilgilere erişimini sağlayan sistem kullanılır. Bakanlık,  ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi gizliliğinin ve korunmasının sağlanması şartıyla, Bakanlık tarafından tanınan üretici ve tüketici örgütleri dâhil tüm ilgili taraflara gerekli önlemleri alarak,  paydaşların uygun şartları haiz olmaları halinde, bu bilgilere erişimleri için izin verebilir.


Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve müracaat


MADDE 14 – (1) Sığır cinsi hayvanların tanımlanması doğumundan itibaren en geç 20 gün içinde, ancak 20 günden önce hayvan doğduğu işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce gerçekleştirilir.


(2) Hayvanların tanımlanması hayvan sahiplerinin İl/İlçe Müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşa bildirim süresi içinde müracaatı ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde İl/İlçe Müdürlüğünce onaylanmış tanımlama araçlarının hayvanlara uygulanması ve veri tabanına kayıt edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.


(3) Hayvanların her iki kulağına da uygulanan kulak küpesi hayvanın bireysel olarak tanımlanmasını sağlayacak aynı özgün tanımlama numarasını taşır.


(4) Birinci fıkradaki tanımlama süresi geçtikten sonra hayvanların tanımlanması,  Kanunun ilgili hükümlerine göre hayvan sahibine idari para cezası verildikten sonra gerçekleştirilir.


(5) Bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmayan hayvanlar bulunduğu işletmeden nakledilemez.


(6) Hayvan sahibi,  sığır cinsi hayvanlarını mera veya yaylaya götürmeden önce işletmesinin bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat ederek çıkış işlemlerini,  mera ve yayla işletmesine vardıktan sonra da mera ve yaylanın bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat ederek varış işlemlerini yaptırır. Hayvanların mera veya yaylada bulunduğu süre içinde doğum,  ölüm,  kesim ya da hareketlerini bildirim süresi içinde mera veya yaylanın bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir.


(7) Mera veya yaylanın bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü yeni doğan hayvanların kulak küpelerini mera veya yayla işletmesine tahsis eder ve kulak küpesi takılacak hayvan olarak veri tabanına kayıt eder. Mera veya yayladan işletmesine getirilmeden önce tahsis edilen kulak küpeleri hayvanlara uygulanır.


Kulak küpelerinin işletmelere tahsisi ve uygulanması


MADDE 15 – (1) Üzerinde bireysel tanımlama numaraları bulunan kulak küpeleri,  Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğü tarafından kendi görev,  yetki ve sorumluluk sahasındaki işletmelere tahsis edilir.


(2) Üzerinde bireysel tanımlama numaraları bulunan kulak küpeleri,  Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğü veya yetki verilen hayvan sahibi,  kimliklendirici,  serbest veteriner hekim, kurum ya da kuruluşlar tarafından kendi görev,  yetki ve sorumluluk sahasındaki işletmelerdeki hayvanlara uygulanır.