Tanımlama Dönemi İçin İzin Verilmesi - Ezel Ekipman | Büyükbaş Hayvan Ekipmanları

Tanımlama Dönemi İçin İzin Verilmesi

Tanımlama Dönemi İçin İzin Verilmesi

Sığır cinsi hayvanlarda tanımlama döneminin altı aylığa kadar uzatılması için izin verilmesi

MADDE 16 – (1) Süt üretiminde kullanılmayan emziren ineklerin buzağılarına küpe uygulamasında; 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen koşullara uymak şartıyla, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin uzaması için bu işletmelere altı aya kadar İl/İlçe Müdürlüğü tarafından izin verilir.


Sığır cinsi hayvanların tanımlanmasında işletmelere izin verme koşulları


MADDE 17 – (1) 16 ncı maddede belirtildiği şekilde aşağıdaki koşulları sağlayan işletmelere küpeleme döneminin uzatılması için izin verilir.


a) Emziren ineklerin ekstansif şartlar altında yetiştirildiği, serbest olarak beslendiği işletmeler.


b) Sığır cinsi hayvanlara fiziksel temasın güç olduğu doğal engellere sahip işletmeler.


c) İnsanlarla düzenli temas kurmaya alışkın olmayan ve ileri derecede agresif davranışlar gösteren sığır cinsi hayvanların bulunduğu işletmeler.


(2) Kulak küpesi takılan her bir buzağının işletmede annesinin bulunması ve veri tabanında kayıtlı olması gerekir.


(3) İl Müdürlüğü doğal engellere sahip özel coğrafi bölgelerdeki işletmeleri veya özel hayvan ırklarına yönelik verilen izinlerin sınırlandırılması amacıyla ilave kriterleri belirler.


(4) İl Müdürlüğü,  küpeleme döneminin uzatıldığı işletmeleri ve eğer varsa ilave kriterleri Genel Müdürlüğe bildirir.


Altı aylığa kadar tanımlanan sığır cinsi hayvanların veri tabanına kaydı


MADDE 18 – (1) İl/İlçe Müdürlüğü tarafından 16 ncı madde ile izin verilen işletmelerde;


a) Hayvan sahibi,  İl/İlçe Müdürlüğü veya Bakanlık tarafından tanımlama yetkisi verilmiş kişi,  kurum veya kuruluşa her bir hayvanın doğum bildirimini süresi içinde yapar.


b) İl/İlçe Müdürlüğü veya Bakanlık tarafından yetki verilmiş kişi,  kurum veya kuruluşa doğum bildirimi yapılan hayvanın kulak küpesinin bu işletmeye tahsisini yapar ve veri tabanına kulak küpesi takılacak hayvan olarak kayıt eder.